ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ 18 ม.ค.61 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินลูกเสือวิสามัญนำทีมโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะกรรมการประเมิน การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งเสริมสถานศึกษาให้ดำเนินการงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาผู้บริหารผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือที่เสียสละอุทิศตนเพื่อกิจกรรมลูกเสือ ไปในทิศทางเดียวกันมีมาตราฐานในการดำเนินการงานลูกเสือสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

วันครู 16 มกราคม 2561

วันครู 16 มกราคม 2561

โครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง วันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 10.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้องของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชน สังคม เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่อยกิต รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐น สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชน สังคม เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่อยกิต รุ่นที่ ๑๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. :ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Open House 2017

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหารในนามคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ในการประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Open House 2017

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560

 

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหารในนามคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ในการประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
  2. สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการปรนนิบัติผิวอย่างถูกวิธี
  3. สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมกับบริษัทไบโอวูเมนส์จัดอบรมการทำสีผมและการเสริมสวย
  4. โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  5. การประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  6. สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการตรวจประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น
  7. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
  8. วันที่ 10-12 ต.ค.60 เวลา08.30น โครงการสัมนาการฝึกงานของนักศึกษา (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช 3 และ ปวส2 ณห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
  9. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี