ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ท่านมาเราดีใจ...ท่านย้ายไปเราคิดถึง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ และครูอีก 2 ท่านคือ อ.เชิดศักดิ์ พินิจมนตรี ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และอ.จารุณี คณาจันทร์ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าสู่รั้วสารพัดช่างฯ และได้เลี้ยงส่งครูอีก 2 ท่านที่ย้ายไปคือ อ.สมชาย แวศรี ย้ายไปประจำที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ อ.จินดาเพชร งามนาค ไปประจำที่วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จึงได้จัดการต้อนรับภายใต้โครงการ "ท่านมาเราดีใจ...ท่านย้ายไปเราคิดถึง" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี