ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยว่าที่ร้อยกิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมในพิธี 171 คน และมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีในพิธีนี้ด้วย . . . ทุกงานเลี้ยงมีการจาลา ทุกการจากลามีความทรงจำ