ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา