ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินผลงานวิชาโครงการและโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลงานวิชาโครงการและโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2,3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการจัดโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็น 2 วัน คือวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการประเมินผลงานวิชาโครงการ โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ และการประเมินผลงานวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก โดยในพิธีเปิด นักเรียน นักศึกษาได้จัดนิทรรศการ บริเวณถนน หน้าตึกอำนวยการ เพื่อให้รุ่นน้องที่สนใจเข้าร่วมชมอีกด้วย