ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปภัมภ์)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ บุตรบุราณเป็นประธานในพิธีต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปภัมภ์) เพื่อเข้ามาศึกดูงานในการเรียนสายอาชีพ