ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีงานทำ รุ่นที่ 10

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีงานทำโดยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต รุ่นที่ 10 โครงการจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี