ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา  2560

วันที่  28  ธ.ค.2560  เวลา 13.00 น. ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดโครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา  2560  ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือวันฉลองของพระเยชูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติความเป็นมาของ วันคริสมาสต์ เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ มีโอกาสนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษากล้าแสดงออก ณ  ห้องประชุมชั้น  4   อาคารอุสาหกรรม  วิทยาลัยอุบลราชธานี