ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
วันนี้ 20 ก.ย.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกุล ประธาน และคณะศึกษาธิการจังหวัด ในพิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ ศึกษาค้นหาความชอบความถนัดของตนเองในการเรียนสายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างความเข้าใจเจตคติที่ดีต่อการศึกษาสายอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่อยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอาชีวศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี