ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560
วันนี้ 15 ก.ย.60 เวลา 14.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย วิชาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม และช่างซ่อมรถจักรยาน โดยมี ร.ต.ต. สุริยา นามมนตรี ตำแหน่งครูใหญ่ และคณะครูตชด.บ้านท่าแสนคูณ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพแก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนตำรวจตระเวนชายแดน จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล โดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดน ทรงเห็นถึงความลำบาก และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีอาชีพอันสุจริตเพื่อสร้างรายได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี