ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินรายใหม่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2560

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินรายใหม่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2560
วันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 09.00 น นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพร้อมคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศให้ความรู้นักศึกษาและผู้ปกครอง ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมถึงการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม โดยในครั้งนี้มีผู้ทำสัญญาขอกู้ยืมเงินจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี