ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

"วันเทิดพระคุณแม่"

"วันเทิดพระคุณแม่"

วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 08.30 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม "วันเทิดพระคุณแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี