ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา  2560

วันที่  28  ธ.ค.2560  เวลา 13.00 น. ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดโครงการวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา  2560  ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือวันฉลองของพระเยชูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติความเป็นมาของ วันคริสมาสต์ เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ มีโอกาสนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษากล้าแสดงออก ณ  ห้องประชุมชั้น  4   อาคารอุสาหกรรม  วิทยาลัยอุบลราชธานี

 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
วันนี้ 20 ก.ย.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกุล ประธาน และคณะศึกษาธิการจังหวัด ในพิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ ศึกษาค้นหาความชอบความถนัดของตนเองในการเรียนสายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างความเข้าใจเจตคติที่ดีต่อการศึกษาสายอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่อยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอาชีวศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560
วันนี้ 15 ก.ย.60 เวลา 14.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย วิชาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม และช่างซ่อมรถจักรยาน โดยมี ร.ต.ต. สุริยา นามมนตรี ตำแหน่งครูใหญ่ และคณะครูตชด.บ้านท่าแสนคูณ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพแก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนตำรวจตระเวนชายแดน จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล โดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดน ทรงเห็นถึงความลำบาก และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีอาชีพอันสุจริตเพื่อสร้างรายได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินรายใหม่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2560

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินรายใหม่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2560
วันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 09.00 น นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพร้อมคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศให้ความรู้นักศึกษาและผู้ปกครอง ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมถึงการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม โดยในครั้งนี้มีผู้ทำสัญญาขอกู้ยืมเงินจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการลูกเสือ 9 วัด (Day Camp)

โครงการลูกเสือ 9 วัด (Day Camp)

จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน วันนี้ 7 ก.ย.60 เวลา13.30น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรม (ชั้น4) วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 12.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลากลางบ้าน บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 13.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคำสั่งให้ทำทั้งหมดจำนวน 220,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

"วันเทิดพระคุณแม่"

"วันเทิดพระคุณแม่"

วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 08.30 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม "วันเทิดพระคุณแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี