ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สารพัดช่างอุบลฯ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันนี้ 19 ก.ย.60 เวลา 14.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยนางเพ็งสวัสดิ์ แก้วคำเพชร ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู เดินทางมาร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อตกลงในการร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองประเทศอีกด้วย ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ 25 ส.ค.60 ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวธนิดา ประทุมเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ พร้อมคณะเข้าประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี